1. Üldsätted

  1. Käesolevad kaupade ostmise reeglid (edaspidi „Reeglid“) Ostja poolt kinnitamisel (pärast Reeglitega tutvumist ja linnukese märkimist avalduse „Olen tutvunud ja nõustun www.filtri1 reeglitega filtrai1.lt "), on siduv juriidiline dokument, mis sätestab ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba ostu- ja tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise järjekorra, poolte vastutuse ja muud ostuga seotud sätted. ja kaupade müük www.filtrai1.lt veebipoes.
  2. Müüja jätab endale õiguse Reegleid muuta, täiendada või täiendada. Ostja peab iga ostu sooritamise ajal Reegleid uuesti kinnitama.
  3. Kaupluses on õigus osta kõigil teovõimelistel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.
 2. Isikuandmete kaitse

  1. www.filtrai1.lt on õigus koguda Ostja poolt www.filtrai1.lt edastatud isikuandmeid ja avaldada neid kolmandatele isikutele, kui see on tellimuse täitmiseks vajalik. Ostja andmeid saab infoks kasutada alles pärast Ostja nõusoleku saamist (peale Reeglitega tutvumist ja linnukese märkimist avalduse „Olen Tingimustega tutvunud ja nõustun nendega“ juures). Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja töötlemine, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik ostu-müügilepingust tulenevate nõuete täitmiseks või tellimuse täitmiseks. Müüja kohustub kaitsma veebipoe www.filtrai1.lt ostja andmeid kolmandate isikute eest.
 3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

  1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja pärast ostukorvi loomist e-poes, tarneaadressi täpsustamist, makseviisi valimist ja käesolevate Reeglitega tutvumist klõpsab " Tellimuse nuppu ja kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni . Juhtudel, kui Ostja ei nõustu kõigi Reeglite või teatud osaga, ei tohi ta tellimust esitada.
 4. Ostja õigused

  1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevatele Reeglitele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.
  2. Ostjal (kasutajal) on õigus e-poes Müüjaga sõlmitud kauba ostu-müügileping üles öelda, teatades sellest Müüjale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul kauba üleandmise päevast arvates. Ostjal on õigus keelduda müüjaga kauba ostu-müügilepingu sõlmimisest üksnes juhul, kui kaup ei ole kahjustatud, selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud ja see on kvaliteetne.
 5. Ostja kohustused

  1. Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise eest (kui lepingu sõlmimisel märgitud) ning vastu võtma tellitud kauba. Ostja tasub kauba eest oma internetipanga kaudu (või pärast kulleriga kohaletoimetamist, kasutades COD-teenust), millele on antud link e-poest (kui Müüja on sõlminud vastava lepingu Ostja pangaga), või tehes makse mis tahes muust pangast Müüja "Kontaktides" märgitud kontole.
  2. Kui Ostja registreerimisvormis toodud andmed muutuvad, peab ta neid viivitamatult uuendama.
  3. Ostja kohustub www.filtrai1.lt veebipoodi kasutades täitma käesolevaid Reegleid ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
  4. Kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, peab Ostja katma kauba kohaletoimetamise kulud.
 6. Müüja õigused

  1. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja e-poe ajutiselt või täielikult lõpetada ilma Ostjat ette teatamata.
 7. Müüja kohustused

  1. Müüja kohustub tegema jõupingutusi, et Ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada. Müüja ei anna garantiid, et veebipood töötab häireteta või andmete edastamine on veatu. Müüja ei vastuta Ostja kahjude eest, mis on seotud e-poe tõrgetega ja/või andmeedastusvigadega.
  2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba tema poolt määratud aadressil ja käesolevates Reeglites toodud tingimustel
  3. Müüja kohustub oluliste asjaolude ilmnemisel, kuna tal ei ole võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, pakkuma analoogset toodet ning kui Ostja keeldub toote analoogi vastu võtmast, tagastama Ostja poolt tasutud raha tähtaja jooksul. 14 tööpäeva. Sel juhul vabaneb Müüja vastutusest kauba kohaletoimetamata jätmise eest.
  4. Müüja kohustub täitma muid käesolevates reeglites sätestatud nõudeid.
 8. Kauba kohaletoimetamine

  1. Kauba toimetab kohale transpordifirma Ostja kulul. Müüja poolt määratud üksikjuhtudel toimetatakse kaup kohale Müüja kulul.
  2. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida vääramatu jõu asjaolude tõttu.
  3. Tavaliselt toimetatakse kaup Ostja poolt määratud aadressile 1-2 päeva jooksul alates kauba eest tasumise laekumisest ja kauba transpordist, kui kaup on Müüja laos.
  4. Kui kaupa ei ole Müüja laos, toimetatakse kaup kohale 3-15 päeva jooksul.
  5. Ostu-müügilepingu sõlminud ostja kohustub iga päev kontrollima eelnimetatud e-posti. postkasti, kuni teate saamiseni kauba kohaletoimetamise kohta.
  6. Saadetise üleandmise käigus peab Ostja või olenevalt juhtumist Ostja esindaja koos transpordifirma esindajaga kontrollima paki seisukorda, kauba kogust, kvaliteeti ja sortimenti.
  7. Saadetise pakendi rikkumise tuvastamisel, kuid kui kauba koguses, kvaliteedis või sortimendis ei esine lahknevusi, peab Ostja või olenevalt juhtumist Ostja esindaja märkima saadetise paki rikkumine transpordiettevõtte esindaja esitatud andmesalvestajas või paberkandjal kättetoimetamise kinnituses.
  8. Kauba koguse ja/või kvaliteedi ja/või sortimendi ebakõla(te) avastamisel ei tohi Ostja või olenevalt juhtumist Ostja esindaja saadetist vastu võtta. Sel juhul täidab transpordifirma esindaja koos Ostja või vastavalt juhtumile Ostja esindajaga spetsiaalse saadetise kontrollimise akti, kuhu märgib leitud rikkumised.
  9. Pärast seda, kui ostja või olenevalt juhtumist ostja esindaja võtab saadetise vastu ja allkirjastab transpordiettevõtte esindaja poolt edastatud andmesalvestaja või paberkandjal saadetise kommentaarideta kinnituse, loetakse, et kaup on üle antud vigastamata pakendis. saadetis, kauba kogus, kvaliteet ja sortiment vastavad müügilepingu tingimustele, lisateenused, mis on märgitud andmesalvestajas või paberkandjal tarnekinnitus, on nõuetekohaselt täidetud.
  10. Kauba üleandmisel ostja määratud aadressile loetakse kaup Ostjale üleantuks, sõltumata sellest, kas kauba võtab tegelikult vastu Ostja või mõni muu nimetatud aadressil kauba vastu võtnud isik. Kui kaupa ei tarnita kavandatud kohaletoimetamise päeval, teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast kauba kavandatud üleandmise päeva. Vastasel juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone seoses kauba tarnimata jätmise või hilinemisega.
 9. Kauba tagastamine

  1. Kui Ostja (kasutaja) keeldub kauba ostu-müügilepingust, nagu on sätestatud Reeglite punktis 4.2, tagastatakse kaup Ostja kulul. Raha toote eest tagastatakse 14 päeva jooksul. alates tagastatava toote poodi toimetamisest.
  2. Kaup tagastatakse originaaltoote ja saadetise pakendis.
  3. Ostja vastutab tagastatava kauba nõuetekohase komplekteerimise ja pakendamise eest. Kui toode ei ole komplekteeritud ja/või korralikult pakitud, ei võta Müüja tagastatavat toodet vastu.
  4. Kaupa ei võeta tagasi, kui see on kasutatud ja/või on kahjustatud ja/või on kaotanud oma kaubandusliku välimuse (kauba välimuse või pakendi muudatusi, mis olid vajalikud kauba kontrollimiseks, ei loeta kauba oluliseks muudatuseks. kauba välimus).
  5. Müüja vaatab ostja e-posti aadressil info@filtrai1.lt esitatud kaebuse kauba kvaliteedi või tellimuse ebatäpse/ebaõige täitmise kohta läbi ning annab vastuse 14 kalendripäeva jooksul. Pretensioonile vastamise tähtaega saab pärast ostja kirjalikku teavitamist pikendada 7 kalendripäeva võrra.
  6. SPEC-märgisega (eritellimused) märgitud kaubad ei ole tagastatavad.
 10. Vastutus

  1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate kahjude eest.
  2. Ostja vastutab selle veebipoe kasutamisel tehtud toimingute eest.
  3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui "www.filtrai1.lt" teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmete abil veebipoega ühenduse loonud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.
  4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.
  5. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või eraisikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal leiduva teabe ega tegevuste eest, ei teosta nende veebilehtede järelevalvet, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
  6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlaseks tunnistatud pool kannatanule otsesed kahjud.
 11. Teabe saatmine

  1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.
  2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises „Kontaktid“ märgitud aadressil.
 12. Allahindlused

  1. Sooduskoode ei saa lunastada sularahaks ega kumulatiivselt.
 13. Lõppsätted

  1. Ostja ja Müüja nõustuvad, et kogu Müüja veebipoe veebilehel esitatav teave (sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevad Reeglid, teave Müüja, pakutavate kaupade ja teenuste ning nende omaduste kohta, Ostja õigus ostust keelduda ja müügilepingu täitmise kord, loetakse Müüja tootehooldusteenused ja garantiid (kui need on antud)) Ostjale kirjalikult osutatuks.
  2. Kõik Ostja ja Müüja vahelisest ostu-müügilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostjal on õigus kõik vaidlused lahendada ja pretensioonidega pöörduda müüja poole e-posti teel. posti teel info@filtrai1.lt. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

www.filtrai1.lt elektroonikapoodi haldab ja hooldab MB "LUGI" firma nr 305674664, aadress Gruodo tn. 7, LT-47250 Kaunas, telefoninumber: +370 623 41623