1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.filtrai1.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu www.filtrai1.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno pirkimo metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.
  3. Pirkti parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.
 2. Asmens duomenų apsauga

  1. www.filtrai1.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė www.filtrai1.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės www.filtrai1.lt pirkėją.
 3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

  1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo ne pateikti užsakymo.
 4. Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis pateiktomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir yra kokybiška.
 5. Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei jų pristatymą (jei nurodyta sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete (arba pristačius kurjeriui naudojant COD paslaugą), į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.
  2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3. Pirkėjas, naudodamasis www.filtrai1.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 6. Pardavėjo teisės

  1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 7. Pardavėjo pareigos

  1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis
  3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 8. Prekių pristatymas

  1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
  2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.
  3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 d.d. nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. 
  4. Jei prekių nėra Pardavėjo sandėlyje, prekės bus pristatomos per 3-15 d.d terminą. 
  5. Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
  6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  7. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime. 
  8. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  9. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
  10. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 9. Prekių grąžinimas

  1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 4.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pinigai už prekę gražinami per 14 d. nuo grąžinamos prekės pristatymo parduotuvei.
  2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje.
  3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
  4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
  5. Pirkėjo skundą, dėl prekių kokybės ar netikslaus/netinkamo užsakymo įvykdymo, pateiktą elektroninių paštu info@filtrai1.lt, Pardavėjas išnagrinėja ir pateikia atsakymą per 14 kalendorinių dienų. Skundo atsakymo terminas, siekiant kuo tikslesnio išaiškinimo, gali būti pratęstas 7 kalendorinėmis dienom, apie tai, raštu, informavus pirkėją.
  6. Prekės pažymėtos SPEC (specialūs užsakymai) žymą negrąžinamos.
 10. Atsakomybė

  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius nuostolius.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „www.filtrai1.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.
 11. Informacijos siuntimas

  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
 12. Nuolaidos

  1. Nuolaidos kodai nėra keičiami į pinigus ar sumuojami.
 13. Baigiamosios nuostatos

  1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu info@filtrai1.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

www.filtrai1.lt elektroninę parduotuvę valdo ir prižiūri MB “LUGI” įm.k.305674664, adresas Gruodo g. 7, LT-47250 Kaunas, tel.nr.:+370 623 41623