1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin zakupu towarów (dalej „Regulamin”), po jego akceptacji przez Kupującego (po zapoznaniu się z Regulaminem i zaznaczeniu okienka obok oświadczenia „Zapoznałem się i akceptuję regulamin www.filtri1 filtrai1.lt "), są wiążącym dokumentem prawnym, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu i płatności za towar, kolejność dostawy i zwrotu towaru, odpowiedzialność stron oraz inne postanowienia związane z zakupem i sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.filtrai1.lt.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu. Kupujący musi potwierdzić Regulamin przy każdym zakupie.
  3. Prawo zakupu w sklepie mają wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są pełnosprawne.
 2. Ochrona danych osobowych

  1. www.filtrai1.lt ma prawo do zbierania danych osobowych przekazanych przez Kupującego do www.filtrai1.lt oraz udostępniania ich osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane Kupującego mogą być wykorzystane w celach informacyjnych wyłącznie po uzyskaniu zgody Kupującego (po zapoznaniu się z Regulaminem i zaznaczeniu okienka przy oświadczeniu „Przeczytałem i akceptuję Regulamin”). Kupujący ma prawo w dowolnym momencie zabronić zbierania i przetwarzania jego danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do wypełnienia wymagań wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane kupującego w sklepie internetowym www.filtrai1.lt przed osobami trzecimi.
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

  1. Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka w sklepie elektronicznym, podaniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, kliknie przycisk „ Zamawiam” i obowiązuje do czasu pełnego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W przypadkach, gdy Kupujący nie zgadza się z całością lub częścią Regulaminu, nie może złożyć zamówienia.
 4. Prawa kupującego

  1. Kupujący ma prawo kupować towary w sklepie elektronicznym zgodnie z przedstawionym Regulaminem i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  2. Kupujący (użytkownik) ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów zawartej w sklepie elektronicznym ze Sprzedawcą, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia towaru. Kupujący ma prawo odmówić zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów ze sprzedawcą tylko wtedy, gdy towary nie są uszkodzone, ich wygląd nie uległ zasadniczej zmianie i są wysokiej jakości.
 5. Obowiązki kupującego

  1. Kupujący musi zapłacić za towar i jego dostawę (o ile zostało to określone przy zawieraniu umowy) oraz odebrać zamówiony towar. Kupujący dokonuje płatności za towar za pośrednictwem swojego banku internetowego (lub po dostarczeniu kurierem za pobraniem), do którego podany jest link ze sklepu elektronicznego (o ile Sprzedający zawarł odpowiednią umowę z bankiem Kupującego), lub poprzez dokonanie wpłata z dowolnego innego banku na rachunek Sprzedawcy wskazany w „Kontakcie”.
  2. Jeżeli dane podane w formularzu rejestracyjnym Kupującego ulegną zmianie, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
  3. Kupujący, korzystając ze sklepu internetowego www.filtrai1.lt , zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu i nie naruszać aktów prawnych Republiki Litewskiej.
  4. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia towaru w trakcie dostawy towaru bez ważnych przyczyn, Kupujący musi pokryć koszty dostarczenia towaru.
 6. Prawa Sprzedawcy

  1. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub całkowicie zamknąć sklep internetowy bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
 7. Obowiązki sprzedawcy

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań w celu umożliwienia Kupującemu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep elektroniczny. Sprzedawca nie gwarantuje, że sklep internetowy będzie działał bez zakłóceń lub że transmisja danych będzie bezbłędna. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego związane z nieprawidłowym działaniem sklepu elektronicznego i/lub błędami transmisji danych.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na wskazany przez niego adres i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  3. Sprzedawca w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, nie mogąc dostarczyć Kupującemu zamówionego produktu, zobowiązuje się zaoferować produkt analogiczny, a w przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego analogu produktu, zwrócić Kupującemu wpłacone przez Kupującego pieniądze w terminie 14 dni roboczych. W takim przypadku Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie towaru.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania innych wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Dostawa dóbr

  1. Towar dostarcza firma transportowa na koszt Kupującego. W indywidualnych przypadkach określonych przez Sprzedawcę towar dostarczany jest na koszt Sprzedawcy.
  2. Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towarów może zostać opóźniona z powodu okoliczności siły wyższej .
  3. Zazwyczaj towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Kupującego w ciągu 1-2 dni od otrzymania zapłaty za towar i transportu towaru, jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedającego.
  4. Jeżeli towaru nie ma w magazynie Sprzedającego, towar zostanie dostarczony w ciągu 3-15 dni.
  5. Kupujący, który zawarł umowę kupna-sprzedaży, zobowiązuje się do codziennego sprawdzania powyższej poczty elektronicznej. skrzynki pocztowej, do czasu otrzymania powiadomienia o dostarczeniu towaru.
  6. W trakcie doręczenia przesyłki Kupujący lub w zależności od przypadku przedstawiciel Kupującego musi wspólnie z przedstawicielem firmy transportowej sprawdzić stan przesyłki, ilość, jakość i asortyment towaru.
  7. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania przesyłki, ale braku rozbieżności w ilości, jakości lub asortymencie towaru, Kupujący lub w zależności od przypadku przedstawiciel Kupującego musi oznaczyć naruszenia opakowania przesyłki w rejestratorze dostarczonym przez przedstawiciela firmy transportowej lub w papierowym potwierdzeniu doręczenia.
  8. W przypadku stwierdzenia niezgodności w ilości i/lub jakości i/lub asortymencie towaru Kupujący lub w zależności od przypadku przedstawiciel Kupującego nie może przyjąć przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel firmy transportowej wraz z Kupującym lub w zależności od przypadku przedstawicielem Kupującego wypełnia specjalny protokół kontroli przesyłki, w którym odnotowuje stwierdzone uchybienia.
  9. Po przyjęciu przesyłki przez kupującego lub w zależności od przypadku przedstawiciela kupującego i podpisaniu bez uwag dostarczonego przez przedstawiciela firmy transportowej rejestratora danych lub papierowego potwierdzenia dostawy uważa się, że towar został dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu wysyłka, ilość, jakość i asortyment towaru są zgodne z warunkami umowy sprzedaży, usługi dodatkowe wskazane w rejestratorze lub na papierowym potwierdzeniu dostawy zostały wykonane prawidłowo.
  10. Z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany przez kupującego towar uważa się za dostarczony kupującemu, niezależnie od tego, czy towar został faktycznie odebrany przez kupującego lub jakąkolwiek inną osobę, która odebrała towar pod wskazanym adresem. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w planowanym dniu dostawy, Kupujący poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po planowanym dniu dostawy towaru. W innym przypadku Kupujący traci prawo do zgłaszania Sprzedawcy roszczeń związanych z niedostarczeniem lub opóźnieniem dostawy towaru.
 9. Zwrot towaru

  1. Jeżeli Kupujący (użytkownik) odmówi zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru, o której mowa w punkcie 4.2 Regulaminu, zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Pieniądze za produkt zwracamy w ciągu 14 dni. od dostarczenia zwracanego produktu do sklepu.
  2. Towar zwracany jest w oryginalnym opakowaniu produktu i przesyłki.
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe złożenie i zapakowanie zwracanego towaru. Jeżeli produkt nie jest kompletny i/lub prawidłowo zapakowany, Sprzedawca nie przyjmuje zwracanego produktu.
  4. Zwrotu towaru nie przyjmuje się, jeżeli był używany i/lub został uszkodzony i/lub utracił swój wygląd handlowy (zmiany wyglądu towaru lub jego opakowania, które były niezbędne do sprawdzenia towaru, nie są uważane za istotne zmiany wygląd towaru).
  5. Sprzedawca rozpatruje reklamację kupującego dotyczącą jakości towaru lub nienależytego/nienależytego wykonania zamówienia, złożoną na adres e-mail info@filtrai1.lt i udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu o 7 dni kalendarzowych, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Kupującego.
  6. Towary oznaczone metką SPEC (zamówienia specjalne) nie podlegają zwrotowi.
 10. Odpowiedzialność

  1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli Kupujący nie poda w formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego straty.
  2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania podjęte podczas korzystania ze sklepu internetowego.
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie swoich danych logowania osobom trzecim. Jeżeli z usług świadczonych przez „www.filtrai1.lt” korzysta osoba trzecia, która połączyła się ze sklepem internetowym za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.
  4. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, w których powstały szkody spowodowane tym, że Kupujący, niezależnie od zaleceń Sprzedającego i ciążących na nim obowiązków, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.
  5. Jeżeli sklep internetowy Sprzedawcy zawiera odnośniki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub dokonywaną tam działalność, nie nadzoruje, nie kontroluje tych stron internetowych oraz nie reprezentuje tych firm i osób.
  6. W razie szkody strona uznana za winną rekompensuje poszkodowanemu bezpośrednie straty.
 11. Wysyłanie informacji

  1. Sprzedawca przesyła wszelkie powiadomienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  2. Wszelkie wiadomości i zapytania Kupujący kieruje na adres podany w zakładce „Kontakty” sklepu internetowego Sprzedawcy.
 12. Zniżki

  1. Kodów rabatowych nie można wymienić na gotówkę ani kumulatywnie.
 13. Postanowienia końcowe

  1. Kupujący i Sprzedający zgadzają się, że wszelkie informacje podane na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedającego (w tym m.in. niniejszy Regulamin, informacje o Sprzedającym, oferowanych towarach i usługach oraz ich charakterystyce, prawo Kupującego do odmowy zakupu i procedury realizacji umowy sprzedaży, usługi konserwacji produktu Sprzedawcy oraz gwarancje (o ile zostały udzielone)) uważa się za udzielone Kupującemu w formie pisemnej.
  2. Wszelkie spory wynikające lub związane z umową kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Kupujący ma prawo do rozstrzygania wszelkich sporów i kierowania reklamacji do sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. e-mailem info@filtrai1.lt. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, nieporozumienia rozstrzygane są zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

Sklep internetowy www.filtrai1.lt jest prowadzony i utrzymywany przez firmę MB "LUGI" nr 305674664, adres Gruodo ul. 7, LT-47250 Kowno, tel.: +370 623 41623