1. Vispārīgi noteikumi

  1. Šie preču iegādes noteikumi (turpmāk "Noteikumi"), pēc Pircēja apstiprināšanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu iepazinies ar www.filtri1 noteikumiem un piekrītu tiem filtrai1.lt "), ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas noteikumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar pirkumu saistītos noteikumus. un preču tirdzniecība www.filtrai1.lt interneta veikalā.
  2. Pārdevējs patur tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircējam ir atkārtoti jāapstiprina Noteikumi katra pirkuma laikā.
  3. Tiesības iepirkties veikalā ir visām rīcībspējīgām fiziskām un juridiskām personām.
 2. Personas datu aizsardzība

  1. www.filtrai1.lt ir tiesības vākt Pircēja www.filtrai1.lt sniegtos personas datus un izpaust tos trešajām personām, ja tas nepieciešams pasūtījuma izpildei. Pircēja dati var tikt izmantoti informācijai tikai pēc Pircēja piekrišanas saņemšanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu izlasījis un piekrītu Noteikumiem"). Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu ievākšanu un apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams no pirkuma-pārdošanas līguma izrietošo prasību izpildei vai pasūtījuma izpildei. Pārdevējs apņemas aizsargāt datus par interneta veikala www.filtrai1.lt pircēju no trešajām personām.
 3. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

  1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, elektroniskajā veikalā izveidojot iepirkumu grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties apmaksas veidu un iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, noklikšķina uz " Pasūtīt” pogu, un ir spēkā līdz šī līguma saistību pilnīgai izpildei . Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai Noteikumu daļai, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.
 4. Pircēja tiesības

  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā saskaņā ar uzrādītajiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atcelt elektroniskajā veikalā ar Pārdevēju noslēgto preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, rakstiski par to brīdinot Pārdevēju 7 darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma-pārdošanas līguma ar pārdevēju tikai tad, ja prece nav bojāta, tās izskats nav būtiski mainījies un tās ir kvalitatīvas.
 5. Pircēja pienākumi

  1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm un to piegādi (ja tas norādīts, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot savu internetbanku (vai pēc piegādes ar kurjeru, izmantojot COD pakalpojumu), uz kuru tiek nodrošināta saite no elektroniskā veikala (ja Pārdevējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu ar Pircēja banku), vai veicot maksājums no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kas norādīts sadaļā "Kontakti".
  2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, viņam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3. Pircējs, izmantojot www.filtrai1.lt interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
  4. Ja Pircējs bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces preču piegādes laikā, Pircējam ir jāsedz preces piegādes izmaksas.
 6. Pārdevēja tiesības

  1. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
 7. Pārdevēja pienākumi

  1. Pārdevējs apņemas pielikt pūles, lai Pircējs varētu pareizi izmantot elektroniskā veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem vai datu pārraide notiks bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārraides kļūdām.
  2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi un šajos Noteikumos norādītajos apstākļos
  3. Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā, nespējot Pircējam nodrošināt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analogu preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, atmaksāt Pircēja samaksāto naudu termiņā. 14 darba dienas. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādi.
  4. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos noteikumos noteiktās prasības.
 8. Preču piegāde

  1. Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja noteiktajos gadījumos preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
  2. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
  3. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1-2 dienu laikā no preču apmaksas saņemšanas un preces transportēšanas, ja prece atrodas Pārdevēja noliktavā.
  4. Ja preces nav Pārdevēja noliktavā, preces tiks piegādātas 3-15 dienu laikā.
  5. Pircējs, kurš noslēdzis pirkuma un pārdošanas līgumu, apņemas katru dienu pārbaudīt iepriekšminēto e-pastu. pastkastē, līdz tiek saņemts paziņojums par preces piegādi.
  6. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments.
  7. Ja tiek konstatēts sūtījuma iepakojuma pārkāpums, bet ja nav neatbilstības(-as) preču daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim ir jāatzīmē sūtījuma iepakojuma pārkāpums transporta uzņēmuma pārstāvja norādītajā datu reģistratorā vai papīra piegādes apstiprinājumā.
  8. Ja tiek konstatēta(-as) neatbilstība(-as) preču daudzumā un/vai kvalitātē un/vai sortimentā, Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvi, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, kurā atzīmē konstatētos pārkāpumus.
  9. Pēc tam, kad pircējs vai, atkarībā no gadījuma, pircēja pārstāvis ir pieņēmis sūtījumu un parakstījis transporta uzņēmuma pārstāvja sniegto datu reģistrētāju vai papīra piegādes apstiprinājumu bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā iepakojumā. sūtījums, preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkuma līguma noteikumiem, papildpakalpojumi, kas norādīti datu reģistrētājā vai uz papīra piegādes apstiprinājuma, ir pareizi noformēti.
  10. Piegādājot preces pircēja norādītajā adresē, preces tiek uzskatītas par piegādātām Pircējam neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas preci pieņēmusi norādītajā adresē. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pircējs par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības iesniegt Pārdevējam pretenzijas saistībā ar preču nepiegādi vai novēlotu piegādi.
 9. Preču atgriešana

  1. Ja Pircējs (lietotājs) atsakās no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kā noteikts Noteikumu 4.2.punktā, preces tiek atgrieztas uz Pircēja rēķina. Nauda par preci tiek atgriezta 14 dienu laikā. no atgriežamās preces piegādes veikalam.
  2. Preces tiek atgrieztas oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā.
  3. Pircējs ir atbildīgs par atgrieztās preces pareizu salikšanu un iepakošanu. Ja prece nav komplektēta un/vai pareizi iepakota, Pārdevējs atgriezto preci nepieņem.
  4. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces apskatei, netiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām preču izskats).
  5. Pārdevējs izskata pircēja sūdzību par preces kvalitāti vai neprecīzu/nepareizu pasūtījuma izpildi, kas iesniegta pa e-pastu info@filtrai1.lt , un sniedz atbildi 14 kalendāro dienu laikā. Atbildes uz sūdzību iesniegšanas termiņu var pagarināt par 7 kalendārajām dienām, rakstiski informējot pircēju.
  6. Preces, kas marķētas ar SPEC (speciālo pasūtījumu) marķējumu, nav atgriežamas.
 10. Atbildība

  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajiem zaudējumiem.
  2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
  3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja "www.filtrai1.lt" sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga, nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  6. Bojājuma gadījumā par vainīgo atzītā puse atlīdzina cietušajai pusei tiešos zaudējumus.
 11. Informācijas nosūtīšana

  1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
  2. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti" norādīto adresi.
 12. Atlaides

  1. Atlaižu kodus nevar izmantot naudā vai kumulatīvi.
 13. Nobeiguma noteikumi

  1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas tiek sniegta Pārdevēja interneta veikala mājaslapā (tai skaitā, bet ne tikai, šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, Pircēja tiesības atteikt pirkumu un pārdošanas līguma izpildes kārtību, Pārdevēja preces apkopes pakalpojumi un garantijas (ja tādas tiek sniegtas)) uzskatāmas par Pircējam sniegtas rakstiski.
  2. Visi strīdi, kas rodas vai ir saistīti ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risināti sarunu ceļā. Pircējam ir tiesības visus strīdus un pretenzijas risināt pārdevējam pa e-pastu. pa pastu info@filtrai1.lt. Ja nav iespējams panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

www.filtrai1.lt elektronisko veikalu pārvalda un uztur MB "LUGI" firma nr.305674664, adrese Gruodo st. 7, LT-47250 Kauņa, tālruņa numurs: +370 623 41623