1. Allmänna bestämmelser

  1. Dessa regler för köp av varor (nedan kallade "Reglerna"), efter deras godkännande av Köparen (efter att ha bekantat sig med Reglerna och kryssat i rutan bredvid påståendet "Jag har läst och godkänner reglerna för www. filtrai1.lt "), är ett bindande juridiskt dokument som anger köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter, köp- och betalningsvillkor för varor, order om leverans och retur av varor, parternas ansvar och andra bestämmelser relaterade till köpet och försäljning av varor i webbutiken www.filtrai1.lt.
  2. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra, ändra eller komplettera Reglerna. Köparen måste bekräfta reglerna på nytt under varje köp.
  3. Alla arbetsföra personer och juridiska personer har rätt att köpa i butiken.
 2. Skydd av personuppgifter

  1. www.filtrai1.lt har rätt att samla in personuppgifter som Köparen lämnat till www.filtrai1.lt och att lämna ut dem till tredje part, om detta är nödvändigt för att fullgöra beställningen. Köparens uppgifter kan endast användas för information efter att köparens samtycke har erhållits (efter att ha bekantat sig med reglerna och kryssat i rutan bredvid påståendet "Jag har läst och godkänner villkoren"). Köparen har rätt att när som helst förbjuda insamling och behandling av sina personuppgifter, utom i de fall då det är nödvändigt för att uppfylla de krav som följer av köp-försäljningsavtalet eller fullgörandet av beställningen. Säljaren åtar sig att skydda uppgifter om köparen av nätbutiken www.filtrai1.lt från tredje part.
 3. Ingående av köp- och försäljningsavtal

  1. Köp- och försäljningsavtalet mellan köparen och säljaren anses ingått från det ögonblick då köparen, efter att ha skapat en kundvagn i den elektroniska butiken, angett leveransadress, valt betalningsmetod och bekantat sig med dessa regler, klickar på " Beställ"-knappen och är giltig tills fullgörandet av förpliktelserna enligt detta avtal fullgörs. I de fall Köparen inte samtycker till hela eller en viss del av Reglerna får denne inte lägga beställningen.
 4. Köparens rättigheter

  1. Köparen har rätt att köpa varor i den elektroniska butiken i enlighet med de presenterade reglerna och juridiska handlingar från Republiken Litauen.
  2. Köparen (användaren) har rätt att häva avtalet om köp och försäljning av varor som ingåtts i den elektroniska butiken med säljaren genom att skriftligen meddela säljaren inom 7 arbetsdagar från dagen för leverans av varorna. Köparen har rätt att vägra avtal om köp och försäljning av varor med säljaren endast om varorna inte har skadats, deras utseende inte har förändrats i grunden och de är av hög kvalitet.
 5. Köparens skyldigheter

  1. Köparen ska betala för varorna och leveransen av dem (om det anges vid avtalets ingående) och acceptera de beställda varorna. Köparen betalar för varan med sin nätbank (eller efter leverans med bud med hjälp av postförskottstjänsten), till vilken en länk ges från den elektroniska butiken (om Säljaren har ingått motsvarande avtal med Köparens bank), eller genom att göra en betalning från vilken annan bank som helst till Säljarens konto som anges i "Kontakter".
  2. Om uppgifterna i Köparens registreringsformulär ändras måste han omedelbart uppdatera dem.
  3. Köparen, som använder www.filtrai1.lt onlinebutik, åtar sig att följa dessa regler och att inte bryta mot Republiken Litauens rättsliga handlingar.
  4. Om köparen vägrar att ta emot varan under leveransen av varan utan giltiga skäl, måste köparen stå för kostnaderna för leveransen av varan.
 6. Säljarens rättigheter

  1. Vid viktiga omständigheter kan Säljaren tillfälligt eller helt avsluta nätbutiken utan att meddela Köparen i förväg.
 7. Säljarens ansvar

  1. Säljaren förbinder sig att göra ansträngningar för att möjliggöra för köparen att korrekt använda de tjänster som tillhandahålls av den elektroniska butiken. Säljaren lämnar inga garantier för att nätbutiken kommer att fungera utan avbrott eller att dataöverföringen kommer att vara felfri. Säljaren ansvarar inte för eventuella förluster för köparen i samband med fel i den elektroniska butiken och/eller dataöverföringsfel.
  2. Säljaren förbinder sig att leverera de varor som beställts av köparen till den adress som anges av honom och under de villkor som anges i dessa regler
  3. Säljaren, vid väsentliga omständigheter, inte kunna tillhandahålla den beställda produkten till Köparen, åtar sig att erbjuda en motsvarande produkt, och om Köparen vägrar att acceptera produktens analoga, att returnera de pengar Köparen betalat inom 14 arbetsdagar. I detta fall är Säljaren befriad från ansvar för utebliven leverans av varan.
  4. Säljaren förbinder sig att följa övriga krav som ställs i dessa regler.
 8. Leverans av varor

  1. Varorna levereras av transportföretaget på Köparens bekostnad. I enskilda fall som anges av Säljaren levereras varorna på Säljarens bekostnad.
  2. Köparen samtycker till att leveransen av varor i undantagsfall kan försenas på grund av force majeure- förhållanden.
  3. Vanligtvis levereras varorna till den adress som anges av Köparen inom 1-2 dagar från mottagandet av betalning för varorna och transporten av varorna, om varorna finns i Säljarens lager.
  4. Om varorna inte finns på Säljarens lager kommer varorna att levereras inom 3-15 dagar.
  5. Köparen, som har slutit köp- och försäljningsavtal, förbinder sig att dagligen kontrollera ovan nämnda e-post. brevlåda, tills ett meddelande om leverans av varorna inkommit.
  6. Under leveransen av försändelsen ska Köparen eller, beroende på fall, Köparens representant tillsammans med representanten för transportföretaget kontrollera paketets skick, kvantitet, kvalitet och sortiment av varorna.
  7. Om en överträdelse av försändelsens förpackning upptäcks, men om det inte finns någon avvikelse i varornas kvantitet, kvalitet eller sortiment, måste köparen eller, beroende på fallet, representanten för köparen märka överträdelse av försändelsens paket i dataloggaren som tillhandahålls av transportföretagets representant eller i pappersleveransbekräftelsen.
  8. Om inkonsekvens(er) i varornas kvantitet och/eller kvalitet och/eller sortiment upptäcks, får Köparen eller, beroende på fallet, Köparens representant inte acceptera försändelsen. I det här fallet fyller transportföretagets representant tillsammans med köparen eller, beroende på fallet, köparens representant, i en särskild fraktkontrollrapport, där han noterar de konstaterade överträdelserna.
  9. Efter att köparen eller, beroende på fallet, köparens representant accepterat försändelsen och undertecknat den datalogger som tillhandahålls av transportföretagets representant eller pappersleveransbekräftelsen utan kommentarer, anses varorna levereras i oskadat paket av försändelsen, kvantiteten, kvaliteten och sortimentet av varorna överensstämmer med villkoren i försäljningsavtalet, tilläggstjänster, specificerade i dataloggaren eller på pappersleveransbekräftelsen, har genomförts korrekt.
  10. Vid leverans av varan till den av köparen angivna adressen anses varan ha levererats till Köparen, oavsett om varan faktiskt accepterats av Köparen eller någon annan person som tagit emot varan på angiven adress. Om varan inte levereras på planerad leveransdag ska Köparen informera Säljaren omedelbart, dock senast dagen efter den planerade leveransdagen av varan. I annat fall förlorar Köparen rätten att framföra krav till Säljaren avseende utebliven eller försenad leverans av varor.
 9. Returnera varorna

  1. Om köparen (användaren) vägrar avtalet om köp och försäljning av varorna, enligt vad som anges i punkt 4.2 i reglerna, returneras varorna på köparens bekostnad. Pengar för produkten returneras inom 14 dagar. från leveransen av den returnerade produkten till butiken.
  2. Varorna returneras i originalprodukt och försändelseförpackning.
  3. Köparen ansvarar för korrekt montering och förpackning av de returnerade varorna. Om produkten inte är komplett och/eller korrekt förpackad, accepterar inte säljaren den returnerade produkten.
  4. Varor tas inte tillbaka om de har använts och/eller har skadats och/eller har förlorat sitt kommersiella utseende (ändringar av varans utseende eller dess förpackning, som var nödvändiga för att kontrollera varan, anses inte vara väsentliga ändringar av varornas utseende).
  5. Säljaren granskar köparens klagomål angående varornas kvalitet eller felaktigt/olämpligt genomförande av beställningen, lämnat via e-post info@filtrai1.lt , och ger svar inom 14 kalenderdagar. Fristen för att svara på reklamationen kan förlängas med 7 kalenderdagar, efter att köparen har meddelats skriftligen.
  6. Föremål märkta med SPEC-taggen (special orders) kan inte returneras.
 10. Ansvar

  1. Köparen är fullt ansvarig för att uppgifterna i registreringsformuläret är korrekta. Om köparen inte tillhandahåller korrekta uppgifter i registreringsformuläret är säljaren inte ansvarig för de resulterande förlusterna.
  2. Köparen är ansvarig för de åtgärder som vidtas när du använder denna webbutik.
  3. Köparen ansvarar för överföringen av sina inloggningsuppgifter till tredje part. Om tjänsterna som tillhandahålls av "www.filtrai1.lt" används av en tredje person som har anslutit sig till nätbutiken med hjälp av Köparens inloggningsuppgifter, anser Säljaren denna person vara Köparen.
  4. Säljaren är befriad från allt ansvar i de fall förluster uppstår på grund av att Köparen, oavsett Säljarens rekommendationer och dennes skyldigheter, inte har bekantat sig med dessa Regler, trots att han fått en sådan möjlighet.
  5. Om Säljarens webbutik innehåller länkar till webbplatser för andra företag, institutioner, organisationer eller individer, ansvarar Säljaren inte för den information eller aktiviteter som utförs där, övervakar, kontrollerar inte dessa webbplatser och representerar inte dessa företag och individer.
  6. I händelse av skada ersätter den som erkänns som skyldig den skadelidande för direkta förluster.
 11. Skickar information

  1. Säljaren skickar alla meddelanden till den e-postadress som anges i Köparens registreringsformulär.
  2. Köparen skickar alla meddelanden och frågor till den adress som anges i avsnittet "Kontakter" i Säljarens e-butik.
 12. Rabatter

  1. Rabattkoder kan inte lösas in mot kontanter eller kumulativa.
 13. Slutbestämmelser

  1. Köparen och Säljaren är överens om att all information som tillhandahålls på Säljarens webbbutikswebbplats (inklusive, men inte begränsat till, dessa Regler, information om Säljaren, de erbjudna varorna och tjänsterna och deras egenskaper, Köparens rätt att vägra köpet och förfarande för genomförande av försäljningskontrakt, Säljarens produktunderhållstjänster och garantier (om de tillhandahålls)) anses tillhandahållna Köparen skriftligen.
  2. Alla tvister som uppstår ur eller relaterade till köp- och försäljningsavtalet mellan Köparen och Säljaren ska lösas genom förhandling. Köparen har rätt att lösa alla tvister och rikta krav till säljaren via e-post. via mail info@filtrai1.lt. Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse löses meningsskiljaktigheter i enlighet med det förfarande som fastställts i Republiken Litauens rättsakter.

www.filtrai1.lt elektronisk butik förvaltas och underhålls av MB "LUGI" företagsnummer 305674664, adress Gruodo st. 7, LT-47250 Kaunas, telefonnummer: +370 623 41623